Privacy statement FIER Advocaten

 1. De aan FIER Advocaten verbonden advocaten respecteren uw persoonsgegevens en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan hen worden verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk worden behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens de aan FIER Advocaten verbonden advocaten verwerken.
 2. De aan FIER Advocaten verbonden advocaten verwerken persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van de dienstverlening schakelen de aan FIER Advocaten verbonden advocaten veelal een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van de aan FIER Advocaten verbonden advocaten.
 3. De aan FIER Advocaten verbonden advocaten verwerken de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden, zoals het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van de overeenkomst van opdracht en het voeren van gerechtelijke procedures, het innen van declaraties, het adviseren en bemiddelen en verwijzen, het voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen, marketing- en communicatie-activiteiten, werving en selectie (sollicitatie).
 4. De aan FIER Advocaten verbonden advocaten verwerken de navolgende soorten of categorieën persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt, zoals -maar niet limitatief- de voornamen, achternamen, geboortedatum, geboorteplaats, overeenkomstig de voor legitimatiedoeleinden afgegeven van overheidswege afgegeven documenten, de adresgegevens zowel overeenkomstig het brp als de feitelijke woon- en/of verblijfplaats, telefoonnummers, e-mailadressen, bankgegevens en alle overige specifieke persoonsgegevens welke noodzakelijk dienen te worden verwerkt om de onderwerpelijke opdracht te kunnen uitvoeren.
 5. Voornoemde persoonsgegevens verwerken de aan FIER Advocaten verbonden advocaten omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan de aan FIER Advocaten verbonden advocaten kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen of via openbare bronnen bekend zijn geworden.
 6. De aan FIER Advocaten verbonden advocaten verwerken de persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG, te weten een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst van opdracht, de verkregen toestemming van de betrokkene, in geval van een gerechtvaardigd belang.
 7. De aan FIER Advocaten verbonden advocaten delen uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening en met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk voor een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere (derde) partij namens en in opdracht van de aan FIER Advocaten verbonden advocaten, zoals een IT-leverancier, maar ook voor het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij of de gemachtigde/advocaat daarvan.
 8. Daarnaast kunnen de aan FIER Advocaten verbonden advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
 9. Met de derde partij die namens en in opdracht van de aan FIER Advocaten verbonden advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door de aan FIER Advocaten verbonden advocaten ingeschakelde derden, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de verdere verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, IT-onderhoudsleveranciers, Softwareleveranciers (bijvoorbeeld voor de urenregistratie en het opstellen van declaraties).
 10. Met betrekking tot de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens zorgen de aan FIER Advocaten verbonden advocaten, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval de aan FIER Advocaten verbonden advocaten gebruik maken van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zullen de aan FIER Advocaten verbonden advocaten in het kader van de bescherming van de persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.
 11. De aan FIER Advocaten verbonden advocaten bewaren persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van de wet- en regelgeving is vereist.
 12. Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming kunt u sturen aan de aan FIER Advocaten verbonden advocaat die het dossier behandelt waarin de persoonsgegevens zijn opgenomen. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek een antwoord. Aan uw verzoek zal geen of geen volledige uitvoering kunnen en mogen worden gegevens indien een wettelijke verplichting rustend op de aan FIER Advocaten verbonden advocaten zich daartegen verzet. Hierbij valt te denken aan de wettelijke bewaartermijnen. Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan: FIER Advocaten, info@fieradvocaten.nl, Van Tuyll van Serooskerkenplein 24-30, 1076 NB Amsterdam).
 13. Teneinde zeker te weten dat de aan FIER Advocaten verbonden advocaten op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. FIER Advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.
 14. Op de website van FIER Advocaten (www,fieradvocaten.nl) zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. De aan FIER Advocaten verbonden advocaten houden geen toezicht op en zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.
 15. De aan FIER Advocaten verbonden advocaten kunnen gebruiksgegevens bijhouden van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door de aan FIER Advocaten verbonden advocaten verkocht aan derden.
 16. Teneinde het gebruiksgemak van de website van FIER Advocaten te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van FIER Advocaten op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.
 17. De website van FIER Advocaten maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van FIER Advocaten geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. De aan FIER Advocaten verbonden advocaten hebben geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen. Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.
 18. De aan FIER Advocaten verbonden advocaten hebben het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen worden op de website gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat de website van FIER Advocaten
 19. Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met de aan FIER Advocaten verbonden advocaat die het dossier behandelt waarin uw persoonsgegevens zijn verwerkt (info@fieradvocaten.nl, t.a.v. de behandelend advocaat, Van Tuyll van Serooskerkenplein 24-30, 1076 NB Amsterdam).

Dit privacy statement is opgesteld op 1 oktober 2023