ALGEMENE VOORWAARDEN MAATSCHAP FIER ADVOCATEN EN DE DAARAAN VERBONDEN ADVOCATEN

 

 1. FIER Advocaten is een maatschap van zelfstandig praktijkvoerende advocaten en praktijkvennootschappen (rechtspersonen).
 2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard door ofwel de individuele zelfstandig praktijkvoerende advocaat ofwel de praktijkvennootschap.
 3. Hoofdelijke aansprakelijkheid van de aan de maatschap FIER Advocaten verbonden zelfstandig praktijkvoerende advocaten en de praktijkvennootschappen is uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. De individuele zelfstandig praktijkvoerende advocaat en de praktijkvennootschappen zullen bij de uitvoering van de aan hem of haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van hulppersonen en derden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
 5. Iedere aansprakelijkheid van de zelfstandig praktijkvoerende advocaat en de praktijkvennootschap is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de in overeenstemming met de richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten geldende beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.
 6. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de advocaat/de praktijkvennootschap in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar ter zake van honoraria aan de opdrachtgever in rekening heeft gebracht.
 7. Elke vordering jegens de zelfstandig praktijkvoerende advocaat en de praktijkvennootschap of jegens de maatschap FIER Advocaten vervalt 12 maanden nadat de gelaedeerde partij op de hoogte was of behoorde te zijn van het schade toebrengend feit. In ieder geval vervallen alle aanspraken twaalf maanden nadat het dossier is gesloten.
 8. De keuze van door de advocaat/de praktijkvennootschap in te schakelen hulppersonen en derden zal, waar nodig, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. De advocaat/de praktijkvennootschap is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
 9. De advocaat/de praktijkvennootschap is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van hulppersonen en derden als en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op de hulppersonen of de derden kan worden verhaald. De advocaat/de praktijkvennootschap is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen en derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 10. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.
 11. De opdrachtgever vrijwaart de advocaat/de praktijkvennootschap tegen alle aanspraken van derden, de door de advocaat/de praktijkvennootschap in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
 12. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door de advocaat/de praktijkvennootschap voor hem/haar verrichte werkzaamheden aan derden kenbaar maakt, is de opdrachtgever jegens de advocaat/de praktijkvennootschap gehouden die derden erop te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Als een derde van de inhoud van de werkzaamheden op enige wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.
 13. De opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat als de advocaat/de praktijkvennootschap namens hem/haar een toevoeging aanvraagt bij de Raad voor de Rechtsbijstand, de Raad voor Rechtsbijstand, zulks ter uitvoering van haar wettelijke taak, informatie over de opdrachtgever (en eventueel over zijn partner) kan opvragen bij overheidsdiensten, zoals de gemeentelijke basisadministratie en de belastingdienst.
 14. De door de advocaat/de praktijkvennootschap verzonden declaraties dienen binnen 14 dagen te zijn voldaan, zonder enig beroep van de opdrachtgever op korting, opschorting en/of verrekening, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim is. In dat geval is over het openstaande declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien de opdrachtgever handelt in uitoefening van beroep of bedrijf is deze de wettelijke handelsrente verschuldigd.
 15. Indien de advocaat/de praktijkvennootschap op voorschotbasis zijn/haar werkzaamheden voor opdrachtgever verricht, zal de opdrachtgever het voorschot eerst dienen te hebben betaald, alvorens de advocaat/de opdrachtgever zijn/haar werkzaamheden aanvangt, respectievelijk zal voortzetten indien het betreft een nader voorschot.
 16. De advocaat.de praktijkvennootschap is gerechtigd te bepalen op welke openstaande vordering op de opdrachtgever een ontvangen betaling in mindering komt, tenzij de opdrachtgever bij de betaling uitdrukkelijk anders aangeeft.
 17. De advocaat/de praktijkvennootschap is steeds gerechtigd voorafgaand aan of bij voortzetting van dienstverlening, van de opdrachtgever een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is de advocaat/de praktijkvennootschap na voorafgaande aankondiging bevoegd werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken. Tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen zal het voorschot worden verrekend met de eindnota in de desbetreffende zaak. Tevens is de advocaat/de praktijkvennootschap gerechtigd het voorschot te verrekenen met onbetaald gelaten declaraties opeisbaar verschuldigd door de opdrachtgever in de betrokken of in andere zaken.
 18. De advocaat/de praktijkvennootschap heeft het recht de tarieven (waaronder de honoraria) te wijzigen per een toekomstige datum, en in ieder geval jaarlijks te verhogen met het door het CBS te hanteren inflatiecijfer voor het CPI (Consumenten Prijs Index).
 19. Op de dienstverlening van de advocaat/de praktijkvennootschap is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing met uitzondering van geschillen die de incasso betreffen van één of meer door de advocaat/de praktijkvennootschap aan de opdrachtgever verzonden declaraties en met uitzondering van opdrachten tot mediation.
 20. Op opdrachten tot mediation is de klachtenregeling van de Vereniging voor Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars of het Nederlands Mediation Instituut NMI van toepassing.
 21. Tot de schade van de advocaat/de praktijkvennootschap die het gevolg is van enig toerekenbaar tekortschieten door de opdrachtgever in diens verplichtingen jegens de advocaat/de praktijkvennootschap behoren mede alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen.
 22. Indien het tekortschieten van de opdrachtgever betreft de niet tijdige betaling van de door de advocaat/de praktijkvennootschap verzonden declaraties worden de door de advocaat/de praktijkvennootschap te maken kosten van buitengerechtelijke bijstand berekend conform de staffel inzake het Besluit Buitengerechtelijke Inkassokosten (BIK).
 23. De advocaat/de praktijkvennootschap heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die in eigendom toebehoren aan de opdrachtgever en/of derden als 5 jaren of meer zijn verstreken na het afsluiten van een zaak die bij de advocaat/de praktijkvennootschap in behandeling is geweest, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen.
 24. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van: de maten van de hiervoor bedoelde maatschap, inclusief hun eventuele (voormalige) bestuurders en (middellijk) deelgenoten van de praktijkvennootschappen, de eventuele aan de maatschap, aan de advocaat of aan de praktijkvennootschap(pen) verbonden stichting derdengelden inclusief hun (voormalige) bestuurders, de ex-partners en al degenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor hen of voor de advocaten en/of de praktijkvennootschappen zijn of waren en hun erfgenamen.
 25. Op de overeenkomsten met de advocaten/de praktijkvennootschappen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden bij uitsluiting ter kennis gebracht van de rechter te Amsterdam, behoudens dwingende wettelijke bepalingen.

 

Amsterdam, 1 oktober 2023